બંધ

કોલેજો / યુનિવર્સિટીઓ

મારવાડી યુનિવર્સિટી

મારવાડી યુનિવર્સિટી રાજકોટ-મોરબી હાઇવે રોડ, ગૌરીદડ, રાજકોટ

ઇમેઇલ : info[at]marwadiuniversity[dot]ac[dot]in
વેબસાઇટ લિંક : https://www.marwadiuniversity.ac.in/

શ્રી અમૃતલાલ વીરપાલ પારેખ તકનીકી સંસ્થા (એવીપીટીઆઈ)

ટાગોર રોડ, હેમુ ગઢવી હોલ સામે, રાજકોટ - 360001

ઇમેઇલ : avpti1948[at]yahoo[dot]com
વેબસાઇટ લિંક : http://www.avpt.cteguj.in/
Pincode: 360001

શ્રી એચ એન શુક્લા કોલેજ

2, વૈશાલી નગર, નજીક રેલવે ક્રોસિંગ, રૈયા મેઇન રોડ, આમ્રપાલી, રાજકોટ

ઇમેઇલ : hnsinfo[at]hnshukla[dot]com
ફોન : 281-2224362
વેબસાઇટ લિંક : http://hnsgroupofcolleges.org

સરકારી ઇજનેરી કોલેજ, રાજકોટ

મવડી-કણકોટ રોડ, હનુમાન મંદિર નજીક, રાજકોટ

ઇમેઇલ : gec-rajkot-dte[at]gujarat[dot]gov[dot]in
ફોન : 9978287873
વેબસાઇટ લિંક : http://www.gecrj.cteguj.in/

સરકારી એન્જિનિયરિંગ કોલેજ

મવડી-કણકોટ રોડ, હનુમાન મંદિરની પાસે, રાજકોટ - 360005

ઇમેઇલ : gec-rajkot-dte[at]gujarat[dot]gov[dot]in
ફોન : 9978287873
વેબસાઇટ લિંક : http://www.gecrj.cteguj.in/
Pincode: 360005

સરકારી પોલિટેકનિક (જી.પી.)

ભાવનગર રોડ, આજી ડેમ નજીક, રાજકોટ - 360003

ઇમેઇલ : gprajkot[at]yahoo[dot]com
ફોન : 02812387553
વેબસાઇટ લિંક : http://www.gprj.cteguj.in/
Pincode: 360003

સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી

સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી કેમ્પસ, મુંજકા, રાજકોટ

ઇમેઇલ : info[at]saurashtrauniversity[dot]edu

સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી

યુનિવર્સિટી રોડ, બી.ટી. સવાણી કિડની હોસ્પિટલ પાછળ, રાજકોટ - 360005

ઇમેઇલ : admin[at]sauuni[dot]ac[dot]in
ફોન : 02812578501
વેબસાઇટ લિંક : https://www.saurashtrauniversity.edu/
Pincode: 360005